Ubytování

Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát kongresu) byla ustanovena ofi­ci­ál­ním zpros­tředkovatelem ubytování pro účastníky kongresu XIV. Hradecké vakcinologické dny (HVD 2018) a bude zajiš­ťo­vat všechny související záležitosti.

Poslední volné pokoje na Booking.com

REZERVACE ZDE

Pro účastníky kongresu je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blíz­kosti Kongresové­ho centra Aldis Hradec Králové.

Seznam hotelů

Hotel Cena v Kč
jedno-/dvou-
lůžkový
Vzdálenost od
Kongresového centra
Aldis

Grand vyprodáno 10 minut / 2 minut
Okresní dům – standard pokoj vyprodáno 9 minut / 2 minut
Okresní dům – de luxe pokoj vyprodáno 9 minut / 2 minut
U Královny Elišky vyprodáno 14 minut / 3 minut
U Královny Elišky – trojlůžkový pokoj (DBL/TRPL) vyprodáno 14 minut / 3 minut
Tereziánský dvůr vyprodáno 19 minut / 5 minut
Tereziánský dvůr – jednolůžkový pokoj vyprodáno 19 minut / 5 minut

Boromeum residence – apartmán vyprodáno 12 minut / 3 minut
Nové Adalbertinum vyprodáno 15 minut / 3 minut
Nové Adalbertinum – trojlůžkový pokoj vyprodáno 15 minut / 3 minut
Černigov vyprodáno 28 minut / 4 minut
Alessandria vyprodáno 25 minut / 5 minut
Alessandria – standard plus pokoj vyprodáno 25 minut / 5 minut
U České Koruny vyprodáno 11 minut / 6 minut

PENSION

    7 minut

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně, 15% DPH a místních poplatků. V pří­pa­dě, že by před začát­kem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu auto­ma­tic­ky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Poznámka: Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku.

Skupinové rezervace

Pro skupinové rezervace kontaktujte prosím sekretariát kongresu e-mailem (vakcidny2018@guarant.cz), telefo­nicky (284 001 444) nebo faxem (284 001 448).

Jak si rezervovat ubytování

K rezervaci ubytování využijte prosím tento on-line ubytovací formulář

On-line ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte formulář s osobními údaji a heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formulá­ře.

Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát kongresu při­chá­zet. Vzhledem k velké poptávce a sku­tečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si prosím pokud možno své ubytování co nejdříve.

Potvrzení ubytování

Aby byla Vaše rezervace garantována, je potřebné uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem.

Ubytování v celkové výši musí být uhrazeno nejpozději do 23. 8. 2018, jinak nebude Vaše rezervace provedena.

Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi požado­vat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou složení depozitu v ho­tovosti.

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně na sekreta­riát kongresu e-mailem (vakcidny2018@guarant.cz) nebo faxem (284 001 448). Telefo­nic­ké změny nebo storna nebudou akceptovány.

Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na se­kre­ta­riát kongresu.

Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení kongresu.

Prosíme účastníky kongresu, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale ob­ra­ce­li se vý­hradně na sekretariát kongresu, který veškeré změny vyřizuje.

Storno podmínky

V případě zrušení nebo zkrácení hotelové rezervace budou platit následující storno podmínky:

Zrušení rezervace: storno poplatek
do 29. 8. 2018: bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 30. 8. do 8. 9. 2018: 30% z ceny zrušeného ubytování
od 9. 9. do 14. 9. 2018: 50% z ceny zrušeného ubytování
od 15. 9. do 21. 9. 2018: 80% z ceny zrušeného ubytování
od 22. 9. 2018: 100% z ceny zrušeného ubytování
nedojezd: 100% z celkové ceny ubytování

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12.00 hodin následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. Informujte proto, prosím, sekretariát kongresu o případné změně Vašeho příjezdu v dosta­tečném časovém předstihu.

Změny rezervací vyřizuje sekretariát kongresu do 2. 10. 2018 nebo až na registrační přepážce v místě konání.

Poznámka: za vrácení nákladů spojených s ubytováním si vyhrazujeme právo účtovat poplatek ve výši 150 Kč.

Platební podmínky

Ubytování musí být uhrazeno v Kč, a to platební kartou nebo bankovním převodem.

Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zas­láno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Euro­card, Visa a Diners Club.

Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pra­cov­ních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 13. 9. 2018. Po tomto termínu přijímáme pouze pla­tby pla­teb­ní kartou prostřednictvím on-line platebního systému.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny pří­jemcem.